Prawa podejrzanego i oskarżonego

 

Jako oskarżony masz m.in. następujące prawa:

  1. prawo do nieprzyznawania się do stawianych zarzutów,

  2. prawo do nieodpowiadania na pytania i składania wyjaśnień,

  3. prawo do składania wyjaśnień oraz ustosunkować się co do każdego przeprowadzonego dowodu (art. 175 kpk),

  4. prawo do składania wniosków dowodowych (przesłuchanie świadków, dopuszczenie opinii biegłego, przeprowadzenie eksperymentu procesowego, dopuszczenie nagrań kamer monitoringu itd.),

  5. prawo do zadawania pytań osobom przesłuchiwanym na rozprawie w charakterze świadków, biegłych innych oskarżonych,

  6. prawo do złożenia wniosku o sprostowanie protokołu rozprawy i posiedzenia wskazując na nieścisłości i opuszczenia w treści sporządzonego dokumentu (art. 152 kpk),

  7. prawo do zapoznania się z aktami sprawy i sporządzenia kopii lub fotokopii (art. 156 kpk),

  8. prawo do wyłączenia jawności rozprawy z uwagi na ważny interes prywatny (art. 360 kpk),

  9. prawo do wniesienia apelacji w terminie 14 dni od daty doręczenia wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem (art. 444 kpk),

  10. prawo do wniesienia kasacji w przypadku rażącego naruszenia prawa przez Sąd Odwoławczy (art. 523 kpk).  

 

Asysta doświadczonego adwokata daje pewność, wykorzystania wszystkich praw przysługujących podejrzanemu lub oskarżonemu na każdym etapie postępowania karnego. Skontaktuj się i umów na poradę prawną!