Wiedza.

Doświadczenie.

Uczciwość.

Kancelaria specjalizuje się w sprawach karnych, karnych-skarbowych i gospodarczych.

 

Piotr Bachnik

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, członek Sekcji Prawa i Postępowania Karnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, absolwent studiów podyplomowych Zapobiegania Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu zorganizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Lubię swoją pracę i jestem pasjonatem prawa i postępowania karnego. Specjalizuję się w sprawach karnych, karnych-skarbowych oraz szeroko pojętej przestępczości gospodarczej jak również doradzam przedsiębiorcom oraz członkom organów spółek w zakresie odpowiedzialności karnej w prowadzonej przez nich działalności.

 

Jestem obrońcą podejrzanych, oskarżonych oraz tymczasowo aresztowanych. Praktyka i doświadczenie zawodowe pokazują, że obecność obrońcy wskazana jest już na jak najwcześniejszym etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuraturę. Tutaj często następują zdarzenia procesowe, które nadają kierunek dalszemu biegowi sprawy i mogą decydować o treści zarzutów bądź prowadzić mogą do umorzenia postępowania. Dlatego w postępowaniu przygotowawczym uczestniczę w każdej czynności procesowej, w której dopuszczalna jest obecność obrońcy by móc w pełni realizować prawo do obrony oskarżonego poprzez udział w rozprawach, konfrontacjach, okazaniach czy też zadawanie pytań świadkom, a w niektórych przypadkach biegłym sądowym.

Proszę zapoznaj się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi pokrzywdzonego (kliknij).

 

Reprezentuję również pokrzywdzonych – w tym podmioty gospodarcze – na wszystkich etapach postępowania karnego jak również w dochodzeniu roszczeń w późniejszym postępowaniu cywilnym. Przygotowuję zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, prywatne akty oskarżenia, działam jako pełnomocnik oskarżyciela prywatnego jak i posiłkowego. Proszę zapoznaj się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi pokrzywdzonego (kliknij).

Sprawy karne

Od początku studiów interesowałem się prawem karnym i na tej dziedzinie prawa skupiłem swoją uwagę, czas i zaangażowanie. Wraz z rozpoczęciem działalności prowadzę wszystkie sprawy karne, karne-skarbowe oraz karne-gospodarcze.

 

Wszystkim stronom procesu (pokrzywdzeni, podejrzani, oskarżeni, oskarżyciele prywatni i posiłkowi) oferuję profesjonalną obronę lub reprezentację na wszystkich etapach postępowania karnego:

 1. doradzam klientom przed wszczęciem postępowania przygotowawczego;

 2. bronię zgodnie z ustaloną strategią w postępowaniu przygotowawczym, a później przed sądami wszystkich instancji;

 3. sporządzam apelacje, zażalenia, kasacje, zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa i inne pisma procesowe;

 4. reprezentuję pokrzywdzonych na etapie postępowania przygotowawczego,  a później przed sądami wszystkich instancji;

 5. skutecznie przeciwdziałam stosowaniu tymczasowych aresztowań;

 6. wskazuję sposoby zabezpieczania interesów finansowych każdej stronie postępowania karnego.

 

Praktyka Kancelarii dotyczy w szczególności przestępczości gospodarczej w postaci przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, oszustwom, wyłudzeniom, działaniom na szkodę spółki, łapownictwa biernego i czynnego, w sprawach wyłudzeń kredytów, przetargów i zamówień publicznych, fałszerstw dokumentów. Prowadzę sprawy z zakresu tzw. inside tradingu, wykorzystania informacji poufnych członków organów spółek giełdowych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Pomagam osobom pełniącym funkcję członków organów spółek prokurentom, księgowym, pełnomocnikom czy pracownikom.

 

Świadczę pomoc prawną na pierwszych etapach postępowania celno-skarbowego i podatkowego, ukierunkowanych na wszczęcie postępowania o czyn o charakterze karno-skarbowym. Dotyczy to przede wszystkim spraw o przestępstwa tzw. karuzel VAT, oszustw podatkowych, wystawiania nierzetelnych faktur czy przestępstwa firmanctwa, związane z dochodami z nieujawnionych źródeł, wyłudzeń podatku akcyzowego. Prowadzę sprawy związane z poddaniem się odpowiedzialności oraz z tzw. czynnym żalem.

 

Posiadam doświadczenie w reprezentowaniu oskarżonych i podejrzanych w sprawach dotyczących zarzutów zakładania, kierowania czy też udziału w zorganizowanych grupach przestępczych (przeważnie oparcie materiału na podstawie zeznań świadków koronnych) w tym w zakresie przestępstw określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii (posiadanie narkotyków na własny użytek, jak i ich wytwarzanie czy wprowadzanie do obrotu), wymuszeń i rozbojów, kradzieży i paserstwa czynnego oraz biernego.

 

Świadczę profesjonalną obronę w sprawach karnych dotyczących powszechnych przestępstw takich jak jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, wypadków drogowych (pomoc zarówno sprawcom jak i pokrzywdzonym), kradzieże (w tym danych i tożsamości), pobicia, szantaże, rozboje, zabójstwa, fałszerstwa dokumentów, pieniędzy, środków płatniczych jak i znaków akcyzy, posiadania, wytwarzania oraz rozprowadzania narkotyków lub innych substancji odurzających.

 

Zatrzymanie / tymczasowe aresztowanie

W powyższych przypadkach proszę o kontakt pod numerem telefonu +48 502.721.321 w godzinach
od 6:00 do 2:00 przez siedem dni w tygodniu celem uzyskania natychmiastowej:

 1. informacji o prawach osoby zatrzymanej lub tymczasowo aresztowanej,

 2. porady prawnej w zakresie zaistniałej sytuacji,

 3. zapewnienia uczestnictwa adwokata w pierwszym przesłuchaniu, a także obronie w przypadku skierowania do sądu wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Pierwsze czynności przeprowadzane od chwili zatrzymania osoby podejrzanej mają często kluczowe znaczenie dla końcowego wyniku prowadzonego postępowania karnego. 

Najważniejsze porady dla podejrzanego i oskarżonego:

 1. masz prawo do adwokata i jego obecności podczas każdej czynności w toku postępowania, w której będziesz uczestniczyć!

 2. nie musisz przyznawać się do stawianych zarzutów. Brak przyznania się nie niesie ze sobą żadnych negatywnych konsekwencji i nie stanowi podstawy do skazania;

 3. nie odpowiadaj na pytania, nie składaj wyjaśnień oraz nie korzystaj ze swobodnej wypowiedzi. Analogicznie jak „nieprzyznanie się do stawianych zarzutów” odmowa składania wyjaśnień czy też odpowiedzi na pytania nie niesie ze sobą żadnych negatywnych konsekwencji i nie stanowi podstawy do skazania. Złożyć wyjaśnienia możesz na każdym etapie postępowania! Powinny być przemyślane;

 4. pamiętaj, że w świetle prawa dopóki nie zostaniesz prawomocnie skazany jesteś niewinny z uwagi na tzw. domniemanie niewinności. To na organach ścigania ciąży obowiązek udowodnienia Twojej winy – a tym samym ciężar dowodowy;

 5. nie broń się sam! Korzystaj z wszelkich dostępnych źródeł wiedzy w zakresie Twojej sytuacji!

 

Kontakt

 • @piojacbac
Adres korespondencyjny:
Kancelaria Adwokacka Adwokat
Piotr Bachnik
ul. Krakowskie Przedmieście 4, 00-333 Warszawa
tel. kom. +48. 519450.960
e-mail: kontakt@adwokatbachnik.com
Numer rachunku bankowego: 45 1910 1048 2203 0008 6228 0001

Dziękuję za wiadomość! Odpowiem niezwłocznie.